Skip to main content

Reisevilkår

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER - klikk her

Reisevilkår Velværereiser AS/Jomfrureiser 2020 (VR- Velværereiser/ JR - Jomfrureiser)
Reisevilkårene inngår som en del av reiseavtalen. Disse vilkår gjelder for alle gruppereiser med mindre det foreligger særskilte reisevilkår for den aktuelle turen. Disse er grunnlag for dine rettigheter som reisende og våre som reisearrangør.

Bestilling
Bestilling av en reise kan skje elektronisk via vår nettside, på e-post eller pr. telefon til Velværereiser AS/Jomfrureiser, eller hos ditt lokale reisebyrå. Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestiling, og innebærer aksept av turens reisevilkår. Kontroller bestillingsbekreftelse grundig straks du mottar den. Vennligst påse at navn på reisende stemmer overens med passet. Eventuelle feil skal rettes før betaling av depositum finner sted. Senere endring vil medføre gebyr.

Depositum og sluttbetaling
Etter bestilling av reisen vil bestiller få tilsendt en reisebekreftelse med med faktura/reiseavtale med 2 innbetalinger; et depositum med forfall innen 10 dager etter bestilling, samt et sluttbeløp som betales senest 40 dager før avreise (se forfallsdato på faktura).Depositummets størrelse settes på grunnlag av våre betalingsforpliktelser til underleverandør. Er det under 40 dager til avreise ved bestilling, sendes faktura på hele beløpet med kort betalingsfrist. Ved manglende betaling vil purring bli sendt etter ca 7 dager. Ved bestilling av annen flyreise enn det som inngår i pakkereisenes prs, skal tillegget som blir avtalt med VR betales innen syv dager og er ikke refunderbart.

Avbestilling
Avbestilling må skje straks det foreligger en grunn for ikke å gjennomføre reisen. Avbestilling skal skje skriftlig. Manglende innbetaling av deposittum gjelder ikke som avbestilling. Avbestilling vil medføre et gebyr, avhengig av avbestillingstidspunktet, som regnes fra den dato (man-fre) arrangøren mottar beskjeden. Med avbestillingsdato i kontorets åpningstider, mandag til fredag kl. 08 – 16. Mail som sendes eks lørdag /søndag/helligdag regnes fra dato til nærmest påfølgende mandag/virkedag.

Avbestillings regler av reiser innen Europa:
a) Reisen kan fritt avbestilles inntil 10 dager etter bestilling såfremt det er mer enn 2 måneder til avreisedato.
b) Ved avbestilling fra 10 dager etter bestilling tom 91 dager til avreise betaler kunden et administrasjonsgebyr på kr. 500,- pr. person.
c) Ved avbestilling f.o.m. 90 til 61 dager før avreise, beholder VR/JR det innbetalte depositum.
d) Ved avbestilling 60 til 30 dager før avreise belastes kunden 50% av reisens pris.
e) Ved avbestilling fra 29 dager og frem til avreisetidspunktet, eller hvis den reisende ikke møter opp ved avgang eller mangler de nødvendige papirer, visum, vaksiner e.l. for å delta på reisen, er gebyret 100 % av reisens pris.

Avbestillingsregler langreiser, reiser utenom Europa:
a) Reisen kan fritt avbestilles inntil 10 dager etter bestilling såfremt det er mer enn 2 måneder til avreisedato.
b) Avbestilling inntil 121 dager før avreise er depositum tapt.
c) 120 dager før avreise er gebyret på 50 % av reisen pris.
d) 60 dager før avreise er gebyret 100 % av reisens pris.
Dette skyldes meget strenge regler for flyreiser utenom Europa.

I noen tilfeller kan avbestillingsreglene avvikle fra dette som følge av garantier og betalingsforpliktelser til underleverandører. I så fall er dette oppgitt i den aktuelle program på vår nettside.

Veværereiser AS/Jomfrureiser sin rett til å kansellere/avlyse eller endre reisen uten erstatningsplikt.
Reisen kan avlyses dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette, konstanteres krigshandlinger, naturkatastrofe, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som kan likestilles med foran nevnte. Dette gjelder også når disse begivenheter inntreffer på reiseruten. Arrangør kan også avlyse reisen eller øke prisen dersom det påmeldte antall er mindre enn det angitte minimumsantallet for reisen. Informasjon om dette gis av arrangør senest 4 uker før avreise. Alternativt vil den reisende bli tilbudt annen reise eller få refundert det innbetalt beløp i sin helhet. Vi forbeholder oss retten til å etterfakturere valutatillegg som følge av økt valutakurs. Dersom dette skulle bli nødvendig, vil faktura bli tilsendt senest 20 dager før avreise.

Avbestilling med avbestillingsforsikring
Alle reisende skal ha gyldig reiseforsikring. VR anbefaler også å tegne en avbestillingsforsikring, dersom dette ikke er inkludert i selve reiseforsikringen. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de nødvendige forsikringer og avbestillingsforsikring bør tegnes hos ditt forsikringsselskap i forbindelse med bestilling av reisen. Vi samarbeider med Gouda og du kan følge denne linken og kjøpe avbestillingsforsikring. Kjøp av avbestillingsforsikring

Reiseforsikring
Reiseforsikring er en nødvendighet ved reise til utlandet. En reiseforsikring er en omfattende forsikring og gir rettigheter ved kanselleringer, tyveri, ulykker, sykdom, og lignende. Vi anbefaler alle våre kunder å tegne reiseforsikring i tillegg til evt kredittkortforsikring. Kjøp av reiseforsikring

Overdragelse av reiser
Kunden har rett til å overdra reisen til en person som oppfyller alle nødvendige betingelser for å delta i reisen, forutsatt at arrangøren er underrettet om dette i rimelig tid før reisen skal ta til. Overdrager og overtager hefter solidarisk for betaling og ekstra kostnader og er gebyrbelagt. Ruteflybilletter kan sjelden overdras.

Forbehold om endringer
Det tas forbehold om uforutsette prisendringer vedrørende transportomkostninger, endringer i offentlige skatter/avgifter, brennstoffpriser, gebyrer i lufthavn eller valutakurser som er anvendt i prisberegningen. Det tas også forbehold om endringer i programmet som skyldes forsinkelser, værforhold, sykdom eller andre uforutsette hendelser på reisen. Det kan bli foretatt mindre justeringer i dag til dag programmet. Det tas forbehold om at nevnt instruktør/leder kan bli syk, vedkommende erstattes da av en med like gode ferdigheter og det gis ikke anledning å avbestille reisen grunnet endring i leders navn.

Tilslutningsbilletter
Det anbefales at tilslutningsbilletter tidligst bestilles 6 uker før avreise. På dette tidspunktet kan reisen garanteres av arrangør. Vennligst ta kontakt og få din reise bekreftet før du bestiller tilslutningsbilletter. VR er behjelpelig med bestilling dersom du kontakter oss. Fram til 6 uker før avreise tar ikke VR ansvar for å tilbakebetale tilslutningsbilletter dersom en reise avlyses.
Ved bestilling av flybilletter utenom våre gruppebilletter er VR ikke ansvarlig for ekstrautgifter ved eventuelle forsinkelser, som f. eks ved for sent oppmøte til transport på ankomststed. Vi gjør også oppmerksom på at de fleste flyselskaer kansellerer hjemreisen dersom utreisen ikke benyttes.

Europisk helsekort
For reise i Europa anbefaler vi å medbringe Europeisk Helsetrygdkort. Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EØS- land og samme vilkår som oppholdslandets egne statsborgere. Kortet kan bestilles på trygdekontoret eller på www.nav.no

Velværereisers plikter
VR forplikter seg til å følge lov om pakkereise (Pakkereiseloven) og dens intensjoner, herunder annonsering, markedsføring, avtaleinngåelse, gjennomføring, avbestillingsregler, overdragelser, reklamasjonsrett og erstatning.

Den reisendes plikter
Den reisende har selv ansvar for å kontrollere at mottatte reise-dokumenter stemmer overens med navn og bestilling. Den reisende må overholde betalingsfristene og må ved avreise ha nødvendig reisedokumenter som gyldig pass, visa, vaksinasjonsattester, o.l. Den reisende forplikter seg til å rette seg etter regler gitt av offentlige myndigheter og våre representanter og må ikke opptre til sjenanse for andre. Ved utilbørlig oppførsel, kan den reisende bli avvist fra reisen og må selv bære kostnadene med hjemreise.

Mangler/reklamasjoner
Hvis den reisende mener det er mangler ved reisen, skal den reisende straks og på reisemålet informere VR’s representant eller vårt kontor i Sandvika, Norge. Klager etter hjemkomst betyr at kunden mister sine rettigheter. Klagefrist er dog satt til 4 uker etter reisens avslutning og skal være skriftlig til vårt kontor.

Reisegarantifondet (RGF)
Velværereiser er tilsuttet RGF og har stilt garanti til fondet, tlf. 51 84 47 27/ www.rgf.no

Flyreiser
Av våre reiser som går med flytransport, flyr den reisende i henhold til betingelsene i flyselskapets befordringsansvar. Dette gjelder også problemer og ulemper som kan oppstå på grunn av forsinkelser ved ankomst til reisens startpunkt eller ved hjemreise samt transport av bagasje. Vi er kun formidler og uten ansvar for kontraktsmessig leveranse fra flyselskapet eller andre transport-leverandører. Mistet bagasje er en privat sak mellom kunden og flyselskapet.

Generell informasjon
Våre gruppereiser og dag for dag program i magasin/katalog/flyers er fastlagt over et år i forveien. Disse må derfor anses som generelle og ikke endelige. Korrekt oversikt oversendes sammen med billetter. Bestillingsfrist er 3 måneder før avreise for å sikre seg avtalt pris. Ved bestilling etter denne frist kan tillegg forekomme grunnet dyrere flybilletter. Dersom den reisende har bestilt del av dobbeltrom på reisen, må vedkommende være beredt på å betale enkeltromstillegg dersom VR ikke finner en reisepartner. Såfremt den reisende ønsker å gjøre endringer i bestillingen tilkommer et gebyr på kr 300,-.

Bilder
På mange av våre reiser bruker vi aktivt kamera under reisens forløp og presenterer gjerne bilder på sosiale media. Bilder av deltagere kan også bli brukt i media. Reisende som reserverer seg mot dette, må utrykkelig gi beskjed til vår leder for reisen.

Kunderegister
Vi sender ut nyhetsmail ca 1-3 ggr pr uke. Det skjer automatisk til alle som er registrert i vårt kunderegister. Dersom du ikke vil motta nyhetsmail, gi oss beskjed om avregistrering. Det blir også sendt ut deltagerliste på hver gruppereise med alle deltageres navn, telefonnummer og bosted. Din personalia vil ikke bli delt med 3e part.

Vi ønsker deg velkommen og gleder oss til å ha deg som vår kunde i vårt 28.e driftsår! Vi viser også til Pakkereiseloven

Standardopplysningsskjema om pakkereise:

Den kombinasjonen av reisetjenester du tilbys, er en pakkereise etter lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven).

Du omfattes derfor av alle rettighetene som gjelder ved pakkereiser. Vårt selskap har det fulle ansvaret for at pakkereisen som helhet gjennomføres korrekt.

Vi har en lovpålagt reisegaranti som sikrer tilbakebetaling av dine innbetalinger i tilfelle insolvens hos selskapet/selskapene. Dersom transport inngår i pakkereisen, dekker reisegarantien også hjemtransport.

Flere opplysninger om sentrale rettigheter etter pakkereiseloven her

Sentrale rettigheter etter pakkereiseloven:

 • Reisende vil motta alle viktige opplysninger om pakkereisen før pakkereiseavtalen inngås.
 • Det er alltid minst én næringsdrivende som er ansvarlig for korrekt levering av alle reisetjenestene som inngår i avtalen.
 • Reisende får et nødnummer eller opplysninger om et kontaktpunkt der de kan komme i kontakt med arrangøren eller reisebyrået.
 • Reisende kan overdra pakkereisen til en annen person, etter et rimelig varsel og eventuelt mot tilleggskostnader.
 • Prisen på pakkereisen kan bare økes dersom bestemte kostnader øker (for eksempel prisen på drivstoff), og dersom dette uttrykkelig er fastsatt i avtalen. Prisen kan uansett ikke økes senere enn 20 dager før pakkereisen begynner. Dersom prisen økes med mer enn 8 prosent av prisen på pakkereisen kan den reisende avbestille pakkereisen. Dersom arrangøren forbeholder seg retten til å øke prisen, har den reisende rett til prisreduksjon dersom de relevante kostnadene reduseres.
 • Reisende kan avbestille reisen uten å betale gebyr og få tilbakebetalt alle innbetalte beløp i sin helhet dersom et av pakkereisens vesentligste elementer, bortsett fra prisen, endres vesentlig. Dersom den næringsdrivende som er ansvarlig for pakkereisen, avlyser pakkereisen før den begynner, har den reisende rett til tilbakebetaling og eventuelt til erstatning.
 • Reisende kan ved ekstraordinære omstendigheter avbestille pakkereisen før den begynner uten å betale gebyr, for eksempel dersom det er alvorlige sikkerhetsproblemer på reisemålet som sannsynligvis vil påvirke pakkereisen.
 • I tillegg kan reisende til enhver tid før pakkereisen begynner avbestille pakkereisen mot et passende og begrunnet gebyr.
 • Dersom vesentlige elementer av pakkereisen ikke kan leveres som avtalt etter at pakkereisen har begynt skal den reisende tilbys passende alternative arrangementer uten tilleggskostnader. Den reisende kan si opp avtalen uten å betale gebyr dersom tjenestene ikke leveres etter avtalen, dette i vesentlig grad påvirker gjennomføringen av pakkereisen og arrangøren ikke avhjelper problemet.
 • Reisende har også rett til prisreduksjon og/eller erstatning dersom reisetjenestene ikke leveres eller leveres på en mangelfull måte.
 • Arrangøren må yte bistand til reisende i vanskeligheter.
 • Dersom arrangøren blir insolvent, vil innbetalte beløp bli tilbakebetalt. Dersom arrangøren blir insolvent etter at pakkereisen er begynt, og transport inngår i pakkereisen, er den reisendes hjemtransport dekket av garantien. Vårt selskap har stilt reisegaranti overfor Reisegarantifondet. Dersom tjenestene ikke leveres på grunn av insolvens, kan den reisende kontakte Reisegarantifondet:

Reisegarantifondet

Boks 227 Sentrum

4001 Stavanger

Telefon: 51 85 99 40

E-post: firmapost@rgf.no

www.rgf.no

her mer info om pakkereiseloven

Søk reise

 • NRF Logo
 • Reisegarantifondet Logo
 • IATA Logo